Odvolání

Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její nezávislé profesní činnosti.

Storno podmínky Lavuj

Odvolání

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů. Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u použitých hygienických potřeb. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převezmete zboží, pokud jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jedné objednávky a toto zboží je nebo bude dodáno jednotně.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odvolání se zasílá na adresu

Níže uvedená adresa pro doručení.

Důsledky odvolání

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.

Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Vrací se

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro testování kvality, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody vyloučení nebo ukončení platnosti

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží, které rychle podléhá zkáze nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno. Předčasné uplynutí doby použitelnosti v případě dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla po dodání odstraněna jeho pečeť; (1) V případě Lavuj podle § 312g odst. 2 č. 2 občanského zákoníku neexistuje právo na odstoupení od smlouvy, pokud byla z obalu odstraněna pečeť. Je tomu tak proto, že Lavuj je zbožím ve smyslu § 312g odst. 2 č. 2 občanského zákoníku, které by se po porušení pečeti rychle zkazilo nebo jehož doba použitelnosti by byla od tohoto okamžiku rychle překročena (2 měsíce po otevření Lavuj). (2) Právo na odstoupení od smlouvy podle § 312g odst. 2 č. 2 BGB tedy neexistuje, pokud byla pečeť Lavuj po dodání odstraněna, protože existuje riziko, že vrácený výrobek, by se k prodejci dostal s výrazně kratší dobou trvanlivosti.

Právo na odstoupení od smlouvy je v tomto kontextu vyloučeno, protože sérum, které má být vráceno s porušenou pečetí, by společnost Lavuj s ohledem na dobu vrácení obtížně nebo vůbec nemohla dále prodat.

Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u použitých hygienických potřeb.


Právo na odstoupení od smlouvy existuje ne pro smlouvy

  • pro dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
  • pro dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
  • Smlouvy o předplatném.

——–

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv

  • při dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;
  • za dodání zboží, pokud bylo toto zboží po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím vzhledem k jeho povaze;

_______

Vzorový formulář pro zrušení

Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář.
Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u použitých hygienických potřeb.

1. Návrat na:

VDS - Shipping and Data Service
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-mail: info@lavuj.com

2. Odvolávám/odvoláváme tímto smlouvu uzavřenou mnou/námi na nákup následujícího zboží/poskytnutí následujících služeb.
Služba (v případě potřeby přiložte kopii faktury)
Objednací číslo: ..........................................
Množství / název zboží: ...........................
Kupní cena: ...................................................
Už jste použili? Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u použitých hygienických potřeb.

3. Objednáno na: ........................

4. Důvod: .............................................

5. Obdržel dne: ........................

6. Jméno, adresa spotřebitele: ......
Číslo zákazníka: ........................................
Jméno a příjmení: .................................
Ulice: .......................................................
Poštovní směrovací číslo a město: ..................................................

7. Místo, datum a podpis zákazníka:
…………………………………………….

Nákupní košík
Přejděte na začátek